(021)22014033-5
​​شرکت تامین مواد اولیه فولاد خاورمیانه
سایز 12متری طول‌کوتاه
12286000 -
14267000 -
16267000 -
18257000-
20257000-
22257000 -
25- -
28- -
32257000 -
سایز 12متری طول‌کوتاه
120--
140--
160305000-
180--
200--
220--
240320000265000
270310000-
300320000-
میلگرد A3
تیرآهن ST37
شرح محصولقیمت
تیر آهن بال پهن سبک 14-
تیر آهن بال پهن سبک 18470000
کلاف 5/5-
کلاف 10-

سایر مقاطع فولادی​​​​​​​

شرح محصولقیمت(کیلو/ریال)
بریکت آهن-------
گندله آهن49/214
کنسانتره آهن35/948
آهن اسفنجی123/559

​​مواد معدنی شنبه 1402/12/05

نرخ کنسانتره زغالسنگ بهمن ماه 1402

متوسط نرخ هر تن شمش فولاد خوزستان 204/460/276
درصد سهم زغالسنگ کنسانتره26/500
نرخ هر تن زغالسنگ کنسانتره54/181/973
بلوم و بیلتتعداد فروش(تن)نرخ فروش(ریال)مبلغ فروش(میلیون ریال)
داخلی153/616197/344/20930/315/228
صادراتی47/556189/345/5729/004/518
جمع کل فروش201/172---------39/319/746
اسلب(تختال)تعداد فروش(تن)نرخ فروش(ریال)مبلغ فروش(میلیون ریال)
داخلی113/319211/970/91424/020/332
صادراتی71/269180/923/03812/894/204
جمع کل فروش184/588---------36/914/536

​​​​​​​    گزارش فعالیت ماهانه دوره
یک ماهه منتهی به 1402/11/30

شرکت فولاد خوزستان (فخور)

نرخ کدال بهمن ماه1402

197/621/013   ریال